പോലീസിലെ പുതിയ സൈബര്‍ ഡിവിഷന്‍റെ ഉദ്ഘടനം ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കും

പൊലീസിലെ പുതിയ സൈബർ ഡിവിഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും

Read More

Two Kannur City DHQ Police men are selected in Indian team for dodge ball Asia Pacific International championship.

Two civil Police officers from DHQ Kannur City have been selected for the Indian team participating in the Asia Pacif ...

Read More

WORLD CAR FREE DAY 2022

Healthy Kannur Drug free Kannur

Read More

13th SPC Day Celebration

13th SPC Day Celebration

Read More

Students Police Cadets Blood donors data released.

The SPC cadets of Thalassery St. Joseph Higher Secondary school released Blood donors data .

Read More

Anti-Drug Day was observed.

Anti-Drug Day was observed.

Read More

CMO PORTAL

CMO PORTAL

Read More

First Kannur Monsoon Marathon - Rameshwar Munjal first.

First Kannur Monsoon Marathon - Rameshwar Munjal first.

Read More

Preparations for Kannur Monsoon Marathon are being completed.

Preparations for Kannur Monsoon Marathon are being completed.

Read More

Retired from the service.

Retired from the service.

Read More

Anti-drug awareness campaign and flash mob were organized.

Anti-drug awareness campaign and flash mob were organized.

Read More

Inauguration of the newly constructed football turf

Inauguration of the newly constructed football turf

Read More

Renaming function of KV Vinod hometown Perunthaleri - Chengalai Road as KV Vinod Road

Kannur Rural District Police Chief Dr Navneet Sharma IPS inaugurated the renaming of his hometown Perunthaleri - Chengal ...

Read More